Welter-Schultes Francisco (2012):
European non-marine molluscs,

a guide for species identification

- Bstimmungsbuach fo di airopeeische Land- un Siasswossamolluskn -

European non-marine molluscs

760 Saitn (fu dene san 78 Saitn Schnejbstimmung, mia hoassn des Quick identification)
1600 Foabbuidls fo Waichdian (Landschnekkn, Siasswossaschnekkn, Siasswossamuschln)
2150 Oatbeschraibunga (oiwai mit a kuazn Beschraibung, Greessn, Lemsraum, dozua wo ma s kennt Foatpflanzung, Biologi, Gfeerdungsgrod)
2150 Fabraitungskoatn
Lideradualistn mit 2300 Kwelln
Alfabetischa Index

Greessn A4 (30 x 21 cm)
Kostn duats 128.00 EUR     -     ISBN 978-3-933922-75-5

Bstejn direkt in unsam oagna Online-Shop (in Daitschland kimma koane Fasandkostn zua)
Aff daitsch:   
http://eu-molluscs.planetposter.de
Wer bessa englisch wi daitsch ko:   http://eu-molluscs-engl.planetposter.de

Da Autor is da daitsche Waichdiafoascha Welter-Schultes Francisco. S Buach is innam recht oafachn Englisch gschriam un hot aa a kuaze daitsche Oalaitung.

Im Buach wern alle airopeeische Schnekkn un Muschln foagstejt*, eppa 2090 Oatn fu Schnekkn un 53 Muschln. D'Oatabgrenzung is in etlije Gruppm umstrittn oda se san grod in Oabat, fo doher kamma di Oatnzoln nua oogfeer ogebn. Astaunli fui Gruppm in Airopa san ne-gschaid afoascht. Dozua kern zum Baispui aa di grossn Oatn fo Waimbergschnekkn, di ois oanzich Bedaitung in da menschlichn Aneehrung hom.

Airopa schliasst Zippan un di hoabe Tirkai ai, awa ned di ostatlantischn Insln (Kanorn, Madeera-Gruppm, Azorn) un aa net di Kaukasus-Region. Im Ostn geht des Beoabatungsgebit bis oogfeer in d'Moskaua Region. Island is aa dabai.

*alle ohne di umma 400 Oatn fo Hidrobien, des san supakloane Kwellschnekkn mit assgsprochn kloane Fabraitunga, di wo eh nur d'Spezialistn kenna.

Fast oi Buidls san im Museum Haus der Natur Cismar (www.hausdernatur.de) affgnomma worn (Sammlung vom Wiese Vollrath), mit eam saina Huifn un innam saim Fotolabor. Di Oatn, fo dene koane Buidls im Buach zoagt wern, san im Haus der Natur Cismar aa net do gwen. Fraia dats eam, wenn sojchtane Oatn em Museum gspent wern datn. Speeta kanntens fotografirt un in oana naia Afflagn fo dem Buach zoagt wern.

S Pfundigste an dem Buach is a 80saitige Oalagn (Quick identification hoass ma di, oiso Quick ID), di ois "Schwaiza Broschirn" hint drinna stabui ainibappt is und oanzln affgschlogn wern ko:
European non-marine molluscs book
De Quick-ID zoagt nua Landkoatn un Fotos (un fasst praktisch di gonzn 2150 Oatn zam) un alaubt a supaschnelle Oagrenzung fo di megliche Oatn wo ma hod. Noch da Afahrung lossn si mid dera Quick-ID scho glei umma 70-80 % fo di Oatn fo so a Fundstelln sicha oredn. De Quick ID lasst si trennt affblettan (ma ko di Saitn na links in des Buach ainiblettan, un oiso oiwai 3 Saitn zua selm Zait affi hom).

De Quick ID is speziej fir a schnellere Oabat zambastlt worn. Innam haitign Wissenschaftsbetrib get des ned oone a gschwinds un effizients Oabatn. Bai dene mea wia 2000 Oatn kamma nimma gschait n Ibablikk bhoitn. Aa in di schwirign Gruppm kamma mid dera Quick-ID rech gschwind di meglichn Oatn oagrenzn un nachat kamma se forn im Happttail nochschlogn.
De Quick-ID is sogoar fo fachfremde Lait test worn, die koane Spazialistn worn un ibahapts koane Schnekkn-Foakenntniss ghobt hom. S is dene in a rech kuazn Zait glunga, etliche oafache Oatn wi d'Ena montana oda d'Cochlicella acuta aff di Oat gnau z bstimma. Dobai werd ned mid Bestimmungsschlissln goabat. Di Waichdia lossn si am schnejstn mid iwasichtli zammgstejtn Buidls un Fabraitungskoatn bstimma.

Im Happttail (im Buidl oiso di linke un mittlere Saitn) werd z jeda Oat a kuaze un pregnante Bschraibung gebn, Greessn, Lemsraum, a Fabraitungskoatn (di glaiche wi in da Quick-ID), dozoa wo ma s kennt, Ogabn zua Biologi, Foatpflanzung un Gfeerdung. Di maistn Oatn (un fo dene alle daitschn) ham Fotos fu so 4-8 Haisls, wo ma aa a weng d'Variabilitet fo dene Oatn siagt.

Des Buach is guat fir studentische Exkursiona, zoologische Bstimmungsibunga, fir spezielle Foaham wi ekologische oda arkeologische Foaschungsprojekt, wissenschaftliche Rescherschn im Fach Malakozoologi, dozoa aa fir bherdlije Belange im Nadurschutz, foa oim wenn s si um a sichare Bstimmung fo gfeerdete Oatn draht.
 

Korrektuan un Agenzunga:

[Home] [English home] [Poster] [Bestellen] [Sitemap/Übersicht] [Kontakt] [Impressum]
©Planet Poster Editions 2012